Mops Łódź

Zostań rodziną pomocową

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną pomocową.

KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi, piecza zastępcza nad małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi, a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:

  1. rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
  2. małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.


ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ

Rodzinie pomocowej przysługują świadczenia, jakie otrzymuje na dziecko rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu małoletniego w danej rodzinie pomocowej. Ponadto, za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby  niepozostającej w związku małżeńskim, świadczenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej wynosi 25 % kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 2000 zł.


JAK ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Aby zostać rodziną pomocową należy zgłosić się do Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Szczegółowe informacje uzyskać można również pod numerem telefonu i adresem e-mail:

+48 506 980 979
rodziny.zastepcze@mops.lodz.pl