Mops Łódź

Samodzielność - informator

Samodzielność to czas wyzwań, radości i niezależności. To również moment podejmowania wielu kluczowych decyzji, które rzutują na przyszłe życie młodego człowieka i decydują o jego sukcesie zawodowym i prywatnym.


„Informator dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej”
to rodzaj mini przewodnika, z którego podopieczni rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych dowiedzą się,
jak przygotować się do czekających ich obowiązków. Porady w nim zawarte dotyczą takich dziedzin jak: prawo, kontakty z urzędami, rynek pracy, zdrowie
czy też prowadzenie własnego gospodarstwa domowego. Informator stanowi element przygotowania do dalszego życia w społeczeństwie i kształtowania kompetencji społeczno – zawodowych młodych ludzi stojących u progu opuszczenia rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawczej.


Opracowanie i udostępnienie niniejszego Informatora jest jednym z zadań wynikających z „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 – 2017” przyjętego uchwałą Nr XXII/533/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. Głównym celem tego wydawnictwa jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej, która pozbawiona jest wsparcia środowiska rodzinnego i zagrożona wykluczeniem społecznym. „Informator
dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej” ma zwiększyć
ich szanse na rynku pracy, podnieść poziom ich świadomości i wiedzy o „dorosłym życiu”, wzmóc integrację ze środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji poprawić funkcjonowanie w różnych obszarach aktywności publicznej.

 

INFORMATOR >>>