Mops Łódź

Adopcja

Podaruj dziecku dom

 

Dzieci przebywające w pieczy zastępczej, których rodzice biologiczni pozbawieni zostali w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, zgłaszane są do ośrodków adopcyjnych, celem znalezienia dla nich rodzin adopcyjnych. Dążenie do przysposobienia małoletniego stwarza szansę na zapewnienie dziecku  stabilnego środowiska wychowawczego. Po prostu daje mu szansę na MAMĘ, TATĘ I DOM.

 

CZYM JEST ADOPCJA?

Adopcja oznacza uznanie cudzego dziecka za swoje potomstwo. W efekcie powoduje powstanie pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a dzieckiem więzi rodzinno – prawnych (np. dziecko może po „nowych” rodzicach dziedziczyć, tworzy
się obowiązek alimentacyjny).

  

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ADOPCYJNĄ?

Zgodnie z przepisami prawa, przysposobić może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której osobiste kwalifikacje dają przesłanki, iż będzie się ona należycie wywiązywać z obowiązków rodzica. Są one weryfikowane podczas całego procesu adopcyjnego, począwszy od pierwszej, wstępnej rozmowy informacyjnej pracowników ośrodka adopcyjnego z przyszłymi rodzicami, poprzez analizę ich dokumentów, rozmowy z psychologami i badania psychologiczne, na ocenie komisji kwalifikacyjnej oraz udziale w szkoleniach kończąc.

 

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ADOPCYJNĄ?

Prowadzenie procedur przysposobienia stanowi wyłączną kompetencję ośrodków adopcyjnych, dlatego też aby zostać rodziną adopcyjną należy zgłosić się do jednego z łódzkich ośrodków adopcyjnych, tj.: