500+

Z uwagi na zmianę zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.) wnioski o przyznanie świadczenia 500+ należne rodzinom zastępczym oraz dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych od 2022 roku należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2021 r. zostaną rozpatrzone przez Wydział Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi. Wypłaty świadczeń przyznanych na podstawie obowiązujących decyzji - Wydanych przez Wydział będą dokonywane do dnia 31 maja 2022 r.

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie 500+. Wnioski będzie można złożyć tylko elektronicznie.

Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

  • rodzicom zastępczym dziecka,
  • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze należny złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski można złożyć przez PUE ZUS.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz dołączyć do składanego elektronicznie wniosku:

  • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy - jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej).

Kto rozpatrzy wniosek?

Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony do 31 grudnia 2021 r. w Wydziale Pieczy Instytucjonalnej i Świadczeń MOPS w Łodzi, świadczenie będzie wypłacane do 31 maja 2022 r.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ZUS będzie rozpatrywał wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał.

Link do strony ZUS: