Mops Łódź

500+

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2019 r. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r (Dz.U. 2019 poz.924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zachęcamy Dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych do składania wniosków na dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego ( potocznie 500+) w Wydziale Pieczy Zastępczej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 w pok.13.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. Dyrektorowi placówki opiekuńczo- wychowawczej na każde dziecko umieszczone w tej placówce w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
 2. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko danej placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 4. Prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.
 5. W przypadku braku zmian w sytuacji dziecka albo zmian w sytuacji kierującego placówką mających wpływ na prawo do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, dodatek ten ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
 6. W przypadku, gdy placówka opiekuńczo- wychowawcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjpoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym - dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie przysługuje.
 7. W przypadku, gdy dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej przysługuje kierującemu placówką za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatek ten wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym w tej placówce.
 8. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo- wychowawczymi otrzymujące dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał ten dodatek, o każdej zmianie sytuacji, która ma wpływ na prawo do tego dodatku.
 9. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.
 10. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się świadczenia:
  · wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części,
  · przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
  · wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie pieniężne albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą to świadczenie i odmówiono prawa do tego świadczenia
 11. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń pieniężnych.
 12. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 13. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia pieniężnego do dnia spłaty.
 14. Starosta może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. Umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty świadczeń pieniężnych innych niż dodatek wychowawczy, następuje w porozumieniu z wójtem.

 

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej informuje, iż we wnioskach, które Państwo składacie do tutejszego Wydziału, jest rubryka "dane kontaktowe" tj. nr tel i adres mail - są to dane obligatoryjne (obowiązkowe do uzupełnienia)