300+

Drodzy Państwo, w związku z rządowym programem "Dobry Start" zapraszamy do składania wniosków od 1 sierpnia w wersji papierowej  w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej w Łodzi na I piętrze w pokoju 12.

1. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 300+ przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku,wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy,licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, wnioski złożone w sierpniu wraz z dokumentami wypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
2. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia :
        przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia
        przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
    Świadczenie nie przysługuje :
        jeżeli dziecko lub osoba ucząca się jest umieszczona w DPS, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,areszcie śledczym, zakładzie karnym,szkole wojskowej, lub innej szkole,jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego
3. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a jedynie poinformowania drogą mailową, natomiast w przypadku odmowy świadczenia zostanie wydana decyzja.
4. Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi.
5. Ponadto pełnoletni wychowankowie, bądź osoby usamodzielnione na początku  września zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia szkolnego.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod nr.telefonu 42 664 04 12

 

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej informuje, iż we wnioskach, które Państwo składacie do tutejszego Wydziału, jest rubryka "dane kontaktowe" tj. nr tel i adres mail - są to dane obligatoryjne (obowiązkowe do uzupełnienia)

>>> pobierz - Wniosek 300+