Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej
Łódź ul. Piotrkowska 149
tel.:  (42) 664 04 00;  fax:  (42) 639-77-10  
e-mail: wwpz@mops.lodz.pl

Emilia Wejsman - Kierownik Wydziału

Do zadań Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

1. współtworzenie oraz rozwój systemu pieczy zastępczej;
2. sprawowanie kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczych oraz monitorowanie i koordynowanie działalności centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

3.

wykonywanie zadań organizatora pieczy zastępczej określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217);

4.

wykonywanie zadań powiatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej niezastrzeżonych na rzecz innych podmiotów;
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora MOPS.”;