Mops Łódź

RODZINA W CENTRUM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt kierowany jest do biologicznych oraz zastępczych rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych zarówno rodziców, jak i dzieci oraz, w rezultacie, poprawienie funkcjonowania rodzin. W ramach zadania zaprojektowano kompleksowe wsparcie dla 290 rodzin w formie terapii, psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy zostaną objęci usługami społecznymi w postaci wsparcia asystentów rodziny, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów.

Projekt kierowany jest do mieszkańców Łodzi – 225 rodzin biologicznych i 65 rodzin zastępczych.

Okres realizacji projektu: 1 października 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 746 024,57 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Rodzina w Centrum”

  1. Rozwój usług asystenta rodziny: celem realizacji zadania jest wzmocnienie usług świadczonych rodzinom przeżywającym trudności poprzez objęcie ich wsparciem asystenta rodziny. W przypadku rodzin, którym zabrano dzieci praca asystenta nakierowana jest na działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, w przypadku rodzin, którym grozi odebranie dzieci asystent podejmuje działania prewencyjne.

  2. Rozwój specjalistycznych usług wspierających rodziny biologiczne i zastępcze w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych: w ramach działania utworzone zostało Centrum Umiejętności Rodzicielskich i Adaptacyjnych, które świadczy usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz poradnictwo na rzecz rodzin. W ramach usług psychologicznych prowadzona jest indywidualna terapia długoterminowa oraz grupowe poradnictwo psychologiczne. Usługi psychoterapeutyczne świadczone są w formie długoterminowej psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii grupowej. Poradnictwo ma charakter grupowego poradnictwa pedagogicznego.

  3. Wypłata świadczeń finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci  uczestników projektu w rodzinach zastępczych.

REKRUTACJA: Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Rodziny, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do rejonowego pracownika socjalnego lub (w przypadku pieczy zastępczej) do Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.