Mops Łódź

Razem z Rodziną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Razem z Rodziną”
Celem projektu jest zwiększenie szans na reintegrację rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, których sąd pozbawił lub ograniczył prawa rodzicielskie, oraz rozszerzenia oferty wsparcia rodzin zastępczych, podwyższenie poziomu opieki nad osobami przebywającymi w pieczy zastępczej, posiadającymi dysfunkcje rozwojowe, jak również podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz rodzin poprzez asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Uczestnikami projektu są mieszkańcy Łodzi, zarówno rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i prowadzący rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 31.12.2017 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 390 689,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne