Mops Łódź

OPIEKUŃCZA ŁÓDŻ

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacją Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce" oraz Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Opiekuńcza Łódź".

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych poprzez kompleksowe rozwijanie usług, w następstwie umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy.

Uczestnikami projektu są  osoby zależne lub niesamodzielne, w tym osoby starsze  lub z niepełnosprawnościami, oraz  ich rodziny i opiekunowie  faktyczni.

Okres realizacji projektu:  01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  4 937 608,40

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Trwa rekrutacja do projektu:

 1. Dla osób zainteresowanych wsparciem Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej :
  Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"  
  tel. 42 616 05 16 
 2. Dla osób zainteresowanych wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych , mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy:
  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
  tel. 42 616 06 20
 3. Dla osób zainteresowanych wsparciem w postaci usług opiekuńczych:
  Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce”:
  tel.  42 678 11 74
 4. Dla osób zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego:
  Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  tel. 42 638 45 42