Mops Łódź

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „Nasze świetlice”

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

Zadanie 1 Rozwój usług asystenta rodziny

Zadanie polega na wzmocnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin, u których występują deficyty
w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich, niewydolność wychowawcza, których efektem może być odebranie dzieci i do pieczy zastępczej.

Zadanie 2 Rozwój usług pracownika socjalnego

Zadanie polega na intensywnej pracy socjalnej nakierunkowanej na wzmocnienie funkcji wychowawczej rodziny, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów finansowych, zdrowotnych, mieszkaniowych, oraz motywowanie do podejmowania aktywności zawodowej.

Zadanie 3 Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych
i informatycznych

Zadanie polega na:

  • organizowaniu i prowadzeniu zajęć wyrównawczych z matematyki poprzez podniesienie kompetencji matematycznych dzieci,
  • rozwijaniu umiejętności wykorzystania myślenia matematycznego (logicznego i przestrzennego) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele) w rozwiązywaniu problemów, wykorzystywaniu istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań
    i wyciągania wniosków opartych na dowodach;
  • zorganizowaniu zajęć dających możliwość rozwinięcia możliwości twórczych , rozwijania nieznanych dotąd talentów, pasji i zainteresowań, przełamywania postawy pasywnej, wzmacnianie chęci do działania
    i podejmowania nowych wyzwań, oraz uczestnictwie w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

 

Zadanie 4 Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym
i w językach obcych

Zadanie polega na organizowaniu i prowadzeniu zajęć wyrównawczych z języka polskiego i języków obcych poprzez podniesienie kompetencji językowych dzieci.

Zadanie 5 Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnej

Zadanie polega na: zorganizowaniu zajęć dających możliwość rozwinięcia możliwości twórczych , rozwijania nieznanych dotąd talentów, pasji i zainteresowań, przełamywania postawy pasywnej, wzmacnianie chęci
do działania i podejmowania nowych wyzwań, oraz uczestnictwie w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych. Zajęcia prowadzone w formie grupowej.

Zadanie 6 Rozszerzenie oferty świetlic: Zapewnienie specjalistycznej kadry

W danej świetlicy zatrudnieni zostaną m.in. psycholodzy, logopedzi, socjoterapeuci, pedagodzy, którzy będą wspierać dzieci w formie indywidualnej i grupowej.

W ramach ustalonego miesięcznego wymiaru godzin powstały szczegółowe harmonogramy wsparcia dostosowane po potrzeb dzieci z danej świetlicy.

Szczegółowe harmonogramy wsparcia:

Szczegółowe harmonogramy wsparcia