Mops Łódź

AKTYWNY KROK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywny krok”
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. W projekcie zaplanowano następujące działania:

 • warsztat rozwoju osobistego
 • kurs podstaw obsługi komputera
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • grupy wsparcia
 • streetworking
 • poradnictwo specjalistyczne
 • terapię uzależnień
 • prace społecznie użyteczne
 • szkolenia zawodowe
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Uczestnicy projektu: 230 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu:  01.02.2016 r. – 31.12.2017 r.

Dofinansowanie projektu z UE:  2 690 131,26 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.1: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym