Mops Łódź

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 8501/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 maja 2018 r.

 

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi”.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2018 r. do dnia 16 czerwca 2018 r. w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania: 

Wypełniony formularz można przekazać: 

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102 a, 90-012 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102 a, 90-012 Łódź, w godzinach pracy urzędu.
     

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 2 czerwca 2018 r. bądź po dniu 16 czerwca 2018 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

nie będą uwzględnione. 


Pliki do pobrania: