Mops Łódź Łódź.pl

Rok 2022/2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA ROK 2022

DOFINANSOWANIE: 52 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 166 578,70 zł

 

Przekazanie środków Funduszu Pracy przyznanych na realizację zadania własnego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r. na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu.

Głównym celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Zadanie realizowane przez beneficjenta polega na realizacji przez asystenta/asystentów rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikających z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny
w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia,
o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

 


NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI:
RESORTOWY PROGRAM MINISTERSTWA RODINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA ZADANIA:
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

DOFINANSOWANIE: 2 630 070,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 630 070,00 zł.

 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

DOFINANSOWANIE: 512 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 512 000 zł

Celem rządowego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 6 530 040,00 ZŁ (W TYM 6 292 584,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 237 456,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 530 040,00 ZŁ (W TYM 6 292 584,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 237 456,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

Opis zadania: Prowadzenie ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi ORAZ KlubÓW Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 576 240,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 576 240,00 ZŁ

Opis zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY, WYNIKAJĄCYCH
Z RODZAJU SCHORZENIA, NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: TWORZENIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE: 538 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 538 000,00 ZŁ

Opis zadania: UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM LUB RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ, ZMUSZONYM DO OPUSZCZENIA DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
BĄDŹ POBYTU - PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ organizację pozarządową I podmiot, wymieniony w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

DOFINANSOWANIE: 1 891 755,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 941 125,74 ZŁ

OPIS ZADANIA: ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:

Nazwa programu lub DOTACJI: DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM  Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na 2022 ROK

Nazwa zadania: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RODZINNYM DOMU POMOCY

DOFINANSOWANIE:  43 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  144 000,00 zł

OPIS ZADANIA: PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY JEST ELEMENTEM POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIEK LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A JEGO STRATEGICZNYM CELEM JEST POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W RODZINNYCH DOMACH POMOCY ORAZ ROZWÓJ TEJ FORMY WSPARCIA.

 

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 2 630 070,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 630 070,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA DLA DZIECI DO 16 R. Ż. Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 379 440,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 440,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, OSOBAMI POSIADAJĄCYMI ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

DOFINANSOWANIE: 170 910,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 445 432,00 zł

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania utworzonego w 2015 r. Dziennego Domu „Senior-WIGOR” przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego,
z usług którego mogą korzystać mieszkańcy miasta Łodzi - osoby nieaktywne zawodowo
w wieku powyżej 60 roku życia. Placówka przeznaczona jest na 50 miejsc.

Podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje m.in. usługi: socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2022

Moduł I – Wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Łodzi, ul. Sienkiewicza 79”

DOFINANSOWANIE: 32 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 40 000,00 zł

Zadanie polega na utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” oraz zakupie wyposażenia pomieszczeń, zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „Senior+”. W ramach doposażenia placówki planowany jest zakup sprzętu elektronicznego, komputerowego
i oprogramowania, zakup artykułów wyposażenia kuchni, zakup mebli, sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego oraz zakup dekoracji świątecznych.

Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób starszych i będzie spełniała standard warunków lokalowych oraz standard zatrudnienia, określony w Programie. Do realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby rzeczowe Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się
przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi.

Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi będzie ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 60 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.