Mops Łódź

Rok 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI:
RESORTOWY PROGRAM MINISTERSTWA RODINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

NAZWA ZADANIA:
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

DOFINANSOWANIE: 2 630 070,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 630 070,00 zł.

 

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

DOFINANSOWANIE: 512 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 512 000 zł

Celem rządowego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających
z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:
DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Nazwa zadania: PROWADZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OŚRODKÓW WSPARCIA
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 6 530 040,00 ZŁ (W TYM 6 292 584,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 237 456,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6 530 040,00 ZŁ (W TYM 6 292 584,00 ZŁ W RAMACH DOTACJI
ORAZ 237 456,00 ZŁ W RAMACH programu „za życiem”)

Opis zadania: Prowadzenie ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi ORAZ KlubÓW Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DOFINANSOWANIE: 576 240,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 576 240,00 ZŁ

Opis zadania: ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY, WYNIKAJĄCYCH
Z RODZAJU SCHORZENIA, NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: TWORZENIE I PROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DOFINANSOWANIE: 438 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 438 000,00 ZŁ

Opis zadania: UDZIELANIE POMOCY I WSPARCIA OSOBOM LUB RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ, ZMUSZONYM DO OPUSZCZENIA DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
BĄDŹ POBYTU - PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE NA ZLECENIE MIASTA ŁODZI PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: DOTACJA CELOWA

Nazwa zadania: BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONYCH NA ZLECENIE MIASTA PRZEZ organizację pozarządową I podmiot, wymieniony w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie

DOFINANSOWANIE: 1 891 755,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 5 941 125,74 ZŁ

OPIS ZADANIA: ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI MIESZKAŃCOM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONADGMINNYM DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE MĘŻCZYZN

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:

Nazwa programu lub DOTACJI: DOTACJA CELOWA ORAZ PROGRAM  Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy na 2022 ROK

Nazwa zadania: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W RODZINNYM DOMU POMOCY

DOFINANSOWANIE:  43 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  144 000,00 zł

OPIS ZADANIA: PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY JEST ELEMENTEM POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA W ZAKRESIE WSPARCIA OSÓB WYMAGAJĄCYCH POMOCY ZE WZGLĘDU NA WIEK LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, A JEGO STRATEGICZNYM CELEM JEST POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH W RODZINNYCH DOMACH POMOCY ORAZ ROZWÓJ TEJ FORMY WSPARCIA.

 

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 2 630 070,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 630 070,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: USŁUGA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, JAKO FORMY OGÓLNODOSTĘPNEGO WSPARCIA DLA DZIECI DO 16 R. Ż. Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: RESORTOWY PROGRAM MRIPS W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Nazwa zadania: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE: 379 440,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 379 440,00 ZŁ

OPIS ZADANIA: ŚWIADCZENIE USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, OSOBAMI POSIADAJĄCYMI ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.