Mops Łódź

Budżet Obywatelski

 POMÓŻ NAM ODDAJĄC SWÓJ GŁOS NA NASZE PROJEKTY

Lp.

Realizator

ID

Tytuł zadania

Lokalizacja

Krótki opis zadania

Treść rekomendacji

Kwota po weryfikacji

GÓRNA

1

MOPS

G0121RO

Zrelaksowany senior - sprawny senior – zakup mobilnego zestawu nagłośnieniowego i fotela masującego dla seniorów do DDP.

ul. Obywatelska 69.

Zakup: fotela masującego typu MASSAGGIA ECCELLENTE - 1 szt., zestawu nagłośnieniowego typu auna Streetstar 15, w skład którego wchodzą interfejs bluetooth do odtwarzania muzyki ze smartfona, tabletu lub laptopa, port USB i gniazdo kart pamięci SD/MP3, dwa mikrofony, bezprzewodowe radio UHF.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na doposażeniu Domu Dziennego Pobytu przy ul. Obywatelskiej 69 w Łodzi. Zadanie ma na celu doposażenie placówki w fotel do masażu oraz sprzęt nagłaśniający. Projekt jest spójny z zadaniami, które realizuje Dom Dziennego Pobytu jako miejsce, w którym seniorzy mogą spędzać czas wolny, odpoczywać, spożywać posiłki, relaksować się, podejmować aktywność poprawiającą ich stan zdrowia. Doposażenie Domu wpłynęłoby pozytywnie na poprawę warunków pobytu pensjonariuszy oraz podniosłoby standard placówki, jej wizerunek i estetykę.

9 000,00

POLESIE

1

MOPS

P0038SP

Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce.

DDP Al. 1 Maja 24/26.

Doposażenie placówki w fotele i narożnik
oraz sprzęt gastronomiczny (szafa mroźnicza
i obierak do ziemniaków z separatorem obierzyn).

MOPS w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone do realizacji w ramach bo 2018/2019, polegające na doposażeniu DDP przy ul. 1 Maja 24/26 w Łodzi. Zadanie ma na celu doposażenie placówki
w sprzęt kuchenny i meble wypoczynkowe. Projekt jest spójny z zadaniami, które realizuje DDP jako miejsce,
w którym seniorzy mogą spożywać posiłki, spędzać czas wolny, odpoczywać, relaksować się, podejmować aktywność poprawiającą stan ich zdrowia. Doposażenie Domu  w nowe meble wypoczynkowe (fotele i narożnik) oraz sprzęt kuchenny wpłynęłoby pozytywnie na poprawę warunków pobytu pensjonariuszy, usprawniło proces przygotowywania posiłków
oraz podniosłoby standard placówki, jej wizerunek
i estetykę.

21 500,00

                 

ŚRÓDMIEŚCIE

1

MOPS

S0069WS

Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań”.

osiedle Śródmieście Wschód.

Daj dzieciom alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu wolnego i otrzymania fachowej pomocy. Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieci i młodzieży z łódzkich bram. Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich. Postaw na sprawdzony i skuteczny sposób! Zorganizowane zostanie wsparcie środowiskowo- pedagogiczno- terapeutyczne
i animacyjne dla młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Łodzi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zgłoszoną w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 propozycję zadania „Program „Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych działań". Realizacja projektu wynika
z rozeznanych potrzeb gminy i stanowić będzie uzupełnienie zadań z zakresu pomocy społecznej. Ponadto wzbogaci dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą realizowane w ramach lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Podejmowane przez streetworkerów i innych specjalistów działania będą miały pozytywny wpływ na zmianę stylu życia i zachowania młodych ludzi oraz kształtowanie i wzmacnianie ich pozytywnych postaw życiowych m.in. poprzez alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu wolnego i otrzymania fachowej pomocy. Planowane do realizacji działania, w formie pracy środowiskowo- pedagogiczno- terapeutycznej
i animacyjnej, będą stanowiły kontynuację działań realizowanych w 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. W korespondencji mailowej wnioskodawca doprecyzował zakres i warunki realizacji zadania, w sposób umożliwiający ocenę jego kosztów realizacji.

370 200,00

 

 

 

 

WIDZEW

1

MOPS

W0047SW

Polepszenie warunków pobytowych seniorów, wyposażenie placówki w stoliki i krzesła na stołówce oraz zakup i wymiana pieca CO w celu zapewnienia ogrzewania w okresie zimowym.

DDP, ul. Fabryczna 19.

Zakup stolików i krzesełek w stołówce (obecne są bardzo zużyte i uszkodzone, mają ponad 30 lat). Zakup i wymiana pieca CO (gazowego), aktualny piec, który ogrzewa całą naszą placówkę ma ponad 22 lata, cały czas się psuje. Dwukrotnie tej zimy nam się zepsuł i przez kilka dni nie mieliśmy ogrzewania. Podobnie było w zeszłym roku. Piec ten nie nadaje się już do serwisowania, a nawet do naprawy jak orzekł ekspert. Przy przeglądzie kominiarskim orzeczono, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji i stanowi zagrożenie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na doposażeniu Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 w Łodzi. Zadanie ma na celu doposażenie stołówki placówki
w stoły i krzesła oraz wymianę pieca gazowego. Projekt jest spójny z zadaniami, które realizuje Dom Dziennego Pobytu jako miejsce, w którym seniorzy mogą spożywać posiłki, spędzać czas wolny, odpoczywać, relaksować się, podejmować aktywność poprawiającą ich stan zdrowia. Doposażenie Domu w nowy kocioł gazowy (kondensacyjny) oraz stołówki w nowe meble wpłynęłoby pozytywnie na poprawę warunków pobytu pensjonariuszy, usprawniło proces przygotowania posiłków, a także podniosłoby standard placówki,
jej wizerunek i estetykę.

32 500,00

PONADOSIEDLOWE

1

MOPS

L0123

"Wyciągamy kulturą".

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.

Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w bieżących wydarzeniach kulturalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na umożliwieniu dostępu dzieciom wychowującym się w łódzkich domach dziecka a także uczęszczającym do placówek wsparcia dziennego do bieżących wydarzeń kulturalnych. Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty dziecku braku naturalnych, trwałych
i stabilnych więzi emocjonalno -społecznych,
są niezmiernie cenne. Do takich, zaliczyć należy zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, które inspirują
do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę
i praktyczne umiejętności. Biorąc pod uwagę,
iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań, z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, projekt należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana we wniosku szacunkowa wartość realizacji zadania została urealniona do obowiązujących
cen rynkowych.

681 300,00

2

MOPS

L0144

Wyciągamy przez sport!

Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.

Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego podopiecznych domów dziecka
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w bieżących wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na umożliwieniu dostępu dzieciom wychowującym się w łódzkich domach dziecka a także uczęszczającym do placówek wsparcia dziennego do bieżących wydarzeń sportowych. Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty dziecku braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi emocjonalno -społecznych, są niezmiernie cenne. Do takich, zaliczyć należy zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, które inspirują do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne umiejętności. Biorąc pod uwagę, iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań,
z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, projekt należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana we wniosku szacunkowa wartość realizacji zadania została urealniona do obowiązujących cen rynkowych.

681 300,00

3

MOPS

L0263

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a.

Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  ruchowo intelektualnie będących podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu  dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. Piotrkowska 121. Samochód z ilością miejsc : 8 osób + kierowca oraz z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na zakupie samochodu służącego do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 121, funkcjonujących w ramach struktury MOPS w Łodzi. Realizacja zadania przyczyniłaby się do pomocy osobom z niepełnosprawnością a także ich rodzinom borykającym się z dowozem swoich dzieci
na zajęcia do DDP i ich odwożeniem do domów rodzinnych. Możliwość korzystania z samochodu
to duże wsparcie aktywności dzieci, młodzieży i osób starszych, która obejmuje szereg aktywizujących działań stwarzających im nowe możliwości do nauki, poprzez m.in. udział w spotkaniach integracyjnych z innymi placówkami, udział w festiwalach, wycieczkach krajoznawczych, korzystanie z instytucji kulturalnych, itp. Proponowana inwestycja pozytywnie wpłynie na wizerunek MOPS, a przede wszystkim podwyższy standard usług świadczonych na rzecz podopiecznych MOPS.

125 000,00

4

MOPS

L0272

Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do grupy nocnej "oddziału wsparcia".

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a.

Zakup wyposażenia do grupy nocnej „oddziału wsparcia" dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a i jego Filii, przy ul. Piotrkowskiej 121
- Łóżka jednoosobowe do spania z materacem - szt 10.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na zakupie łóżek jednoosobowych z materacami dla potrzeb uczestników „grupy nocnej" Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 18a oraz jego filii przy ul. Piotrkowskiej 121, funkcjonujących w ramach struktury MOPS w Łodzi. Grupa nocna to 10 łóżkowy oddział tygodniowy, który działa w systemie rotacyjnym i przyjmuje podopiecznych w zależności od potrzeb rodzin, różnych sytuacji życiowych np. choroba, pobyt w szpitalu rodzica, w innych przypadkach w których nie można zapewnić dziecku opieki profesjonalnej. Oddział tygodniowy - grupa nocna w trudnych chwilach rodzinnych pozwala rodzinie prawidłowo funkcjonować, pomaga w pokonywaniu trudnych codziennych spraw. Obecnie wyposażenie tej grupy nocnej jest do wymiany z powodu długiego użytkowania. Proponowane doposażenie pozytywnie wpłynie na wizerunek MOPS, a przede wszystkim podwyższy standard usług świadczonych na rzecz podopiecznych MOPS.

8 500,00

5

MOPS

L0276

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Projekt przewiduje organizację cyklicznych zajęć, warsztatów i jednodniowych wycieczek dla około 700 dzieci (w wieku szkolnym)
z domów dziecka i rodzin zastępczych.

Rodzaje zajęć: 1. edukacyjne, np. informatyka
z elementami robotyki 2. muzyczno-taneczne
3. rękodzielnicze i arteterapeutyczne 4. sportowe, m.in. na basenie 5. hipoterapia i dogoterapia. Jednodniowe wycieczki do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja - sześć miesięcy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie rekomenduje zadanie, zgłoszone
do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019, polegające na organizacji cyklicznych zajęć, warsztatów i jednodniowych wycieczek dla około 700 dzieci (w wieku szkolnym) z domów dziecka i rodzin zastępczych. Projekt stanowić będzie istotny element w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi
i młodzieżą. Konieczność wychowywania się poza rodziną biologiczną wywiera ogromny wpływ
na psychikę młodego człowieka. Przykre wspomnienia
i doświadczenia mogą rzutować na pewność siebie,
a nawiązywanie trwałych i silnych więzi emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty dziecku osieroconemu braku naturalnych, trwałych
i stabilnych więzi emocjonalno - społecznych,
są niezmiernie cenne. Do takich, zaliczyć należy zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, które inspirują
do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę
i praktyczne umiejętności. Biorąc pod uwagę,
iż proponowane działania wpisują się w katalog zadań,
do realizacji których zobowiązana jest piecza zastępcza (rodzinna i instytucjonalna), projekt należy zaopiniować pozytywnie. Wskazana we wniosku szacunkowa wartość realizacji zadania jest realna
w stosunku do obowiązujących rynkowych.

500 000,00