Ochrona Danych

Informacje dla osób oraz rodzin,
których dane osobowe przetwarzane są
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi,
z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 102/102a.

Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do ustalenia prawa do korzystania
oraz otrzymania pomocy i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Jednak zgłaszając
się do Ośrodka mają Państwo obowiązek podać wszelkie informacje potrzebne
do rzetelnego ustalenia Państwa sytuacji majątkowej, rodzinnej czy zdrowotnej.

Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia pomocy.

Okres przetwarzania

Zebrane dane będziemy przetwarzać tak długo jak będziecie Państwo korzystać z pomocy Ośrodka.

Czas ten jednak będzie wydłużony w związku z przepisami o archiwizowaniu dokumentów. Najczęściej jest to okres pięciu lat.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez MOPS w Łodzi
danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

ochronadanych@mops.lodz.pl

Kategorie odbiorców

Na podstawie umów powierzenia danych oraz odrębnych przepisów będziemy przekazywać Państwa dane następującym kategoriom odbiorców: agencje usługowo-opiekuńcze, placówki oświatowe, firmy serwisowe oraz organizacje pozarządowe, z którymi Ośrodek podpisał umowy na realizację zadań publicznych.

Prawa i skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim przepisy prawa zobowiązują Ośrodek do ich przetwarzania.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach