Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7668/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018-2020”.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. do godziny 16:00 w formie:

otwartego tematycznego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi w dniu 15 lutego 2018 r. od godz. 16.30 do godz. 18.30 w Klubie Integracji Społecznej w Łodzi przy ul. Księży Młyn 2, umożliwiającego wyrażenie propozycji i opinii ustnie do protokołu;
zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego, który można przekazać:
drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź,
bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, w godzinach pracy Ośrodka.
Projekt „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018 – 2020” oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.bip.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym www.uml.lodz.pl, na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pod adresem internetowym www.mops.lodz.pl,
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
W okresie od rozpoczęcia do zakończenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem internetowymwww.forum.samorzad.lodz.pl

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

z datą wpływu przed dniem 13 lutego 2018 r. oraz składane po dniu 21 lutego 2018 r. po godzinie 16:00,
niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
przesyłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami Miasta Łodzi).
Uwaga:

Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z projektem „Programu Wspierania Rodziny w Łodzi na lata 2018 – 2020” oraz możliwych do realizacji z uwagi na posiadane środki finansowe.

 

Pliki do pobrania:

Projekt Programu Wspierania Rodziny >>>
Formularz konsultacji społecznych [>>>.doc] [>>>.pdf]